صفحه اصلی > ثبت نام در کنگره
.: ثبت نام در کنگره

همکاران ارجمندی که فقط برای بازآموزی در بخش کنگره یا کارگاه ثبت نام کرده اند و در سایت کنگره ثبت نام ننموده اند  مشمول گواهی از طریق کنگره نمی شوند و فقط گواهی بازآموزی از طریق سامانه جامع آموزش مداوم کشور به آنها تعلق می گیرد .