صفحه اصلی > نتایج داوری مقالات
.: نتایج داوری مقالات

نکات قابل توجه :

  1. امتیاز پوستر الکترونیک همانند پوستر کنگره محاسبه خواهد شد فقط در مجله چاپ نمی شود و به صورت CD مجزا با آرم کنگره به افراد داده خواهد شد .
  2. پوسترها و مقالات Oral در مجله Journal of Patient Safety & Quality Improvement به چاپ خواهد رسید و به صورت CD یا کتاب در اختیار افراد قرار خواهد گرفت .
  3. برای چاپ در مجله ،کنگره حق خود می داند که مقالات را جهت نشر Edit نماید .
  4. مقالاتی که به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده اند و فقط به شکل فارسی می باشند نیز توسط Editorهای کنگره به زبان انگلیسی برگردانده خواهد شد .در صورت عدم موافقت مراتب راظرف 48 ساعت به دبیرخانه کنگره اعلام فرمایید .