صفحه اصلی > امتیاز بازآموزی
.: امتیاز بازآموزی

 • نام رشته

  امتیاز

  هزینه مجموع

 • ایمنولوژی و آلرژی اطفال * [20294] | فوق تخصص

  14

  855000

 • بیماریهای ریه * [20115] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • خون و سرطان بالغین * [20175] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • قلب اطفال * [20225] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • عفونی اطفال * [20265] | فوق تخصص

  14

  855000

 • غدد درون ریز و متابولیسم کودکان [20194] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • غدد درون ریز و متابولیسم * [20215]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • کلیه اطفال * [20255]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • گوارش اطفال * [20285]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • گوارش بالغين (داخلی) * [20244]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • نفرولوژی * [20135] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • بیماریهای قلب و عروق * [20125]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • روماتولوژی * [20105]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • نوزادان * [20235] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • اعصاب اطفال * [20274]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • خون و سرطان اطفال * [20185] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • جراحی اطفال * [20205] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی * [20145]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • جراحی قفسه صدری * [20155]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • جراحی قلب و عروق * [20165]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • روانپزشکی اطفال * [20305] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • بیماریهای داخلی * [17105]| تخصص

  14

  855000

 • بیماریهای عفونی و گرمسیری * [17125]| تخصص

  14

  855000

 • بیماریهای قلب و عروق * [17135] | تخصص

  8.5

  855000

 • کودکان [17114] | تخصص

  14

  855000

 • بیماریهای مغزو اعصاب * [17145] | تخصص

  8.5

  855000

 • جراحی استخوان و مفاصل * (ارتوپدي) [17195]| تخصص

  8.5

  855000

 • جراحی عمومی * [17335] | تخصص

  8.5

  855000

 • جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی * (ارولوژي) [17205]| تخصص

  8.5

  855000

 • جراحی مغزواعصاب * [17215] | تخصص

  8.5

  855000

 • چشم پزشکی * [17225] | تخصص

  8.5

  855000

 • گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن * [17275] | تخصص

  8.5

  855000

 • زنان وزایمان * [17345]| تخصص

  8.5

  855000

 • آسیب شناسی [17235] | تخصص

  5.5

  855000

 • بیماریهای پوست * [17305] | تخصص

  8.5

  855000

 • بیهوشی * [17315]| تخصص

  5.5

  855000

 • پرتو درمانی * [17165] | تخصص

  5.5

  855000

 • پزشکی اجتماعی [17155] | تخصص

  5.5

  855000

 • پزشکی قانونی * [17325] | تخصص

  5.5

  855000

 • پزشکی هسته ای * [17175] | تخصص

  5.5

  855000

 • رادیولوژی * [17245] | تخصص

  5.5

  855000

 • روانپزشکی * [17255] | تخصص

  8.5

  855000

 • طب اورژانس * [17265]| تخصص

  8.5

  855000

 • طب فیزیکی و توانبخشی * [17185] | تخصص

  8.5

  855000

 • طب کار * [17295]| تخصص

  8.5

  855000

 • پزشکی ورزشی * [17285] | تخصص

  8.5

  855000

 • دندانپزشکی کودکان * [18185] | تخصص

  8.5

  855000

 • دندانپزشکی ترمیمی * [18105] | تخصص

  5.5

  855000

 • جراحی دهان و فک وصورت * [18175] | تخصص

  8.5

  855000

 • بیماریهای دهان و تشخیص * [18135] | تخصص

  5.5

  855000

 • اندودانتیکس * [18125]| تخصص

  5.5

  855000

 • ارتودانتیکس * [18115] | تخصص

  5.5

  855000

 • پریودانتیکس * [18165] | تخصص

  5.5

  855000

 • انگل شناسی [19125] | دکترا

  5.5

  855000

 • ایمنی شناسی [19135] | دکترا

  5.5

  855000

 • ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) [19225]| دکترا

  5.5

  585000

 • قارچ شناسی [19315]| دکترا

  5.5

  855000

 • میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی) [19155] | دکترا

  14

  855000

 • ویروس شناسی [19335]| دکترا

  5.5

  855000

 • خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) [19375] | دکترا

  5.5

  855000

 • سم شناسی [19755]| دکترا

  5.5

  855000

 • نانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی) [19405] | دکترا

  5.5

  585000

 • علوم اعصاب [19415] | دکترا

  5.5

  585000

 • زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) [19425] | دکترا

  5.5

  585000

 • آموزش بهداشت [00611] | دکترا

  5.5

  855000

 • مهندسي بهداشت حرفه ای [19175] | دکترا

  5.5

  855000

 • بهداشت مادر و کودک [18415]| دکترا

  5.5

  855000

 • سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی [19695]| دکترا

  5.5

  855000

 • دندانپزشکی [15115] | دکترای حرفه ای

  5.5

  855000

 • علوم آزمایشگاهی [16115] | دکترای حرفه ای

  5.5

  855000

 • پرستاری * [19205] | دکترا

  8.5

  58500

 • مامایی * [00713]| دکترا

  8.5

  58500

 • پزشکان عمومی * [15105]| دکترای حرفه ای

  5.5

  585000

 • پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده * [00501] | دکترای حرفه ای

  5.5

  585000

 • پرستاری * [14105]| کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • مامایی * [14195] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • علوم آزمایشگاهی [00112] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • پرستاری * [11105] | کارشناسی

  8.5

  585000

 • مامایی * [11155]| کارشناسی

  8.5

  585000

 • علوم آزمایشگاهی [11315] | کارشناسی

  5.5

  585000

 • انگل شناسی [14295]| کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • ویروس شناسی [14445] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • باکتری شناسی [14845] | کارشناسی ارشد

  14

  585000

 • سم شناسی [14325]| کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) [14455]| کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • ایمنی شناسی [14235] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • قارچ شناسی [14515]| کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • زیست فناوری پزشکی [14265] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • اتاق عمل [11305] | کارشناسی

  5.5

  585000

 • بهداشت عمومي [11395] | کارشناسی

  5.5

  585000

 • مهندسي بهداشت محيط [11275] | کارشناسی

  5.5

  585000

 • مهندسي بهداشت حرفه اي [11345] | کارشناسی

  5.5

  585000

 • هوشبري [11145] | کارشناسی

  5.5

  585000

 • بيماري هاي عفوني و گرمسيري [20315] | فوق تخصص

  14

  855000

 • جراحي عروق [20335]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • روماتولوژي اطفال [20325]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • ريه اطفال [20345]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • آموزش بهداشت و ارتقاء‌ سلامت [19115] | دکترا

  5.5

  855000

 • توكسين هاي ميكروبي [19625] | دکترا

  5.5

  855000

 • آموزش بهداشت [14135] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • پرستاري توانبخشي [14715] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • پرستاري سالمندي [14725] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • پرستاري مراقبت هاي ويژه [14595] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان [14165] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • پرستاري نظامي [14735] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • مشاوره در مامايي [14835] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • مهندسي بهداشت حرفه اي [14175] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • مهندسي بهداشت محيط [14375] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • ميكروب شناسي [14385] | کارشناسی ارشد

  14

  585000

 • نانوتكنولوژي پزشكي [14575] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • بيهوشي [14865] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • روانپزشكي كودك و نوجوان [20355] | فوق تخصص

  5.5

  855000

 • گوارش و کبد بالغين [20245]| فوق تخصص

  8.5

  855000

 • مغز و اعصاب کودکان [20275] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • طب نوزادان و پيرامون تولد نوزادان [20234] | فوق تخصص

  8.5

  855000

 • ميكروب شناسي پزشكي [19825] | دکترا

  14

  855000

 • بيماريهاي دهان وفك و صورت [18134]| تخصص

  5.5

  855000

 • طب سالمندي [17365] | تخصص

  5.5

  855000

 • دندانپزشكي(بهداشتكار) [15155]| دکترا

  5.5

  855000

 • فوريتهاي پزشكي [12255] | کارشناسی

  5.5

  585000

 • اتاق عمل [14103] | کارشناسی ارشد

  5.5

  585000

 • پرستاري اورژانس [14100] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • پرستاري داخلي - جراحي [14104]| کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • پرستاري سلامت جامعه [14101] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • پرستاري كودكان [14106] | کارشناسی ارشد

  8.5

  585000

 • دامپزشكي [16125] | دکترای حرفه ای

  5.5

  585000