صفحه اصلی > مسئولین کنگره
.: مسئولین کنگره

رئیس کنگره

دکتر مصطفی مهرابی
دکتر مصطفی مهرابی        

دکتر مصطفی مهرابی بهار

فعالیتهای علمی

دبیران علمی کنگره

دبیران علمی کنگره
nerd girl        

دکتر محمد حسن اعلمی

فعالیتهای علمی

دکتر حمید رضا نادری        

دکتر حمید رضا نادری

فعالیتهای علمی

دبیران اجرایی کنگره

دبیران اجرایی کنگره
دکتر علی خورسند وکیل زاده        

دکتر علی خورسند وکیل زاده

فعالیتهای علمی

دکتر علی جنگجو        

دکتر علی جنگجو

فعالیتهای علمی